VŠĮ „MES DAROM“ PRIVATUMO POLITIKA

VšĮ „Mes darom“ taikoma asmens duomenų apsaugos ir slapukų politika pateikiama šiame puslapyje. Mes įsipareigojame saugoti šio tinklalapio lankytojų privatumą; ši politika nustato, kaip bus elgiamasi su jūsų asmenine informacija. Jei turite klausimų, prašome kreiptis į mus el. paštu labas@mesdarom.lt

1. Privatumo politikos dalykas ir tikslas.

1.1. VšĮ „Mes darom“ Privatumo politika parengta įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas) nuostatas.

1.2. VšĮ „Mes darom“ Privatumo politikos tikslas – nustatyti asmens duomenų tvarkymo principus, naudojantis VšĮ „Mes darom“ teikiamomis paslaugomis, taip pat apibrėžti Jūsų kaip duomenų subjekto teises ir VšĮ „Mes darom“ kaip duomenų valdytojo pareigas.

1.3. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika ar atskiromis jų sąlygomis, mes, deja, negalėsime suteikti Jums galimybės naudotis visomis ar bet kuria iš mūsų teikiamų paslaugų.

1.4. Šioje Privatumo politikoje Jūs rasite visą informaciją, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt. Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite.

1.5. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Privatumo politika gali būti keičiama, pildoma, atnaujinama. Mūsų interneto puslapyje skelbiame aktualią Privatumo politikos redakciją, nurodydami, kokios datos redakcija pateikiama.

2. Duomenų valdytojas

VšĮ „Mes darom“ kontroliuoja visus asmeninius duomenis, surinktus šiame tinklalapyje. Jei turite klausimų dėl šios privatumo politikos ar jūsų asmeninės informacijos naudojimo, prašome kreiptis į mus.

3.  VšĮ „Mes darom“ renkamų ir tvarkomų asmens duomenų apibūdinimas.

Jūsų asmeninė informacija, kuri gali būti renkama, saugoma ir panaudojama:

3.1. Informacija apie jūsų apsilankymus šioje internetinėje svetainėje ir internetinės svetainės naudojimąsi (įskaitant jūsų IP adresą, buvimo vietą, naršyklės tipą ir versiją, operacinės sistemos tipą ir versiją, kreipimosi šaltinį, apsilankymo trukmę, svetainės puslapių peržiūrą, svetainės naršymo kelią ir paslaugų naudojimą);

3.2. Informacija, kurią suteikiate užsiregistruodami internetinėje svetainėje;

3.3. Informacija, kurią suteikiate užsiprenumeruodami mūsų naujienlaiškius ar el. pašto priminimus; 

3.4. VšĮ „Mes darom“ taip pat gali teikti arba pradėti teikti ir kitas paslaugas. Apie tokių paslaugų teikimo metu renkamus ir tvarkomus asmens duomenis, jų kategorijas ir tvarkymo tikslus būsite informuoti konkrečios paslaugos aprašyme interneto puslapyje www.mesdarom.lt arba prie konkrečios internetinės registracijos formos.

3.5. VšĮ „Mes darom“ taip pat vykdo įvairius nenuolatinius edukacinius projektus. Šių projektų metu renkamų ir tvarkomų duomenų kategorijų ir tvarkymo tikslų apibūdinimas yra pateikiamas konkretaus projekto taisyklėse, kurios skelbiamos interneto puslapyje www.mesdarom.lt.

4. VšĮ „Mes darom“ asmens duomenų tvarkymo pagrindų apibūdinimas.

Visa surinkta jūsų asmeninė informacija gali būti panaudojama šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais ar svarbioms šio internetinės svetainės dalims. Jūsų informacija gali būti panaudota:

 • Internetinės svetainės administravimui;
  • Jūsų naršymo svetainėje tobulinimui pritaikant svetainę jūsų poreikiams;
  • Suteikiant jums prieigą naudotis svetainėje teikiamomis paslaugomis;
  • Teikiant paslaugas;
  • Siunčiant jums bendrą (ne marketinginę) reklaminę komunikaciją;
  • Siunčiant jums naujienlaiškius ir kitą rinkodaros komunikaciją, susijusią su mūsų įmone ar kitomis įmonėmis, kurios atsakingai atrenkamos ir kurių informacija, mūsų manymu, gali būti įdomi jums (bet kuriuo metu galite informuoti mus, kad nebenorite gauti rinkodaros informacijos);
  • Suteikiant statistinę informaciją apie mūsų vartotojus trečiosioms šalims (tačiau ši informacija nebus panaudojama identifikuojant konkrečius vartotojus);
  • Sprendžiant jūsų užregistruotas ar su jumis susijusias problemas ar prašymus per šią internetinę svetainę.

6. Atvejai, kuriais Jūsų asmens duomenys teikiami tretiesiems asmenims.

6.1. Jūsų asmeninė informacija gali būti atskleista mūsų darbuotojams, pareigūnams, agentams, tiekėjams ar kitiems subrangovams tik šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais. Taip pat, jūsų asmeninė informacija gali būti atskleista:

6.1.1. Išskirtiniais atvejais, to reikalaujant teisėsaugos institucijoms;

6.1.2. Dėl iškilusių teisinių procedūrų ar būsimų teisinių procedūrų;

6.1.3. Nustatant, vykdant ar ginant savo teises (įskaitant informacijos suteikimą trečiosioms šalims dėl sukčiavimo prevencijos ir kredito rizikos sumažinimo);

6.1.4. Mūsų įmonės pirkėjui (galimam pirkėjui) ar dalies įmonės ar jos turto pirkėjui (galimam pirkėjui);

6.1.5. Asmeniui, kuris, mūsų manymu, gali atskleisti informaciją teismui ar kitai kompetentingai institucijai, tuo atveju, kai, mūsų manymu, teismas ar kita kompetentinga institucija gali įsakyti atskleisti tokią informaciją.

6.2. Tarptautinis duomenų perdavimas

Visa surenkama informacija gali būti saugoma ir įdarbinama tarp bet kurių valstybių, kuriose dirbame, tam, kad galėtume naudoti surinktą informaciją pagal šią privatumo politiką. Jūsų suteikta informacija gali būti perkeliama į valstybes, kuriose duomenų apsaugos įstatymas gali nebūti prilyginamas Europos ekonominės erdvės įstatymams, tačiau tos valstybės turi asmens duomenų apsaugos įstatymus, kuriuos Europos Komisija vertina kaip tinkamus ir pakankamus. Jūs sutinkate su tokiais asmeninės informacijos perkėlimais.

6.3. Jūsų asmens duomenų saugumas

Mes imsimės visų veiksmų, būtinų siekiant išvengti jūsų asmeninės informacijos praradimo, neleistino panaudojimo ar pakeitimo. Mes saugosime visą jūsų suteiktą asmeninę informaciją saugiuose (slaptažodžiais ir ugniasiene saugomuose) serveriuose. Duomenų transmisija internetu nėra saugi, todėl negalime užtikrinti duomenų saugumo perkeliant juos internetu. Jūs esate atsakingas už vartotojo vardo ir slaptažodžio konfidencialumą. Mes niekada neprašysime jūsų slaptažodžio (išskyrus prisijungiant prie šio tinklalapio).

7. Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimas.

7.1. Jūs galite paprašyti visos savo asmeninės informacijos, surinktos apie jus. Tokios informacijos suteikimas bus atliekamas tik identifikavus jus (tam paprastai naudosime jūsų asmens tapatybės dokumento kopiją arba sąskaitą, nurodančią jūsų gyvenamąją vietą). Mes galime sulaikyti šią asmeninę informaciją teismo nurodymu. Jūsų teises ir jų įgyvendinimo būdus mes pateikiame šioje Privatumo politikoje:

7.1.1. Informacijos taisymo teisė. Jei pastebėsite, kad apie jus saugoma informacija yra klaidinga, informuokite dėl šios informacijos pakeitimo.

7.1.2. Pašalinimo teisė. Individai turi teisę prašyti surinktos asmeninės informacijos pašalinimo šiais atvejais: Kai asmeninė informacija nebėra reikalinga anksčiau paminėtais informacijos rinkimo tikslais; Kai asmuo nesutinka pateikti asmens duomenų; Kai asmuo prieštarauja informacijos apdorojimui ir nėra teisėto pagrindinio tęsti duomenų apdorojimą; Kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Kai asmens duomenys privalo būti ištrinti, kad būtų laikomasi teisinių įsipareigojimų.

Pateikiamos konkrečios aplinkybės, kai bendrovė gali atsisakyti ištrinti asmens duomenis: Kai asmuo siekia išbandyti saviraiškos ir informacijos laisvės teisės ribas; Siekiant laikytis teisinių įsipareigojimų arba vardan viešojo intereso; Visuomenės sveikatos tikslais, visuomenės labui; Archyvavimo tikslais, siekiant visuomenės intereso: mokslinių tyrimų, istorinių tyrimų ar statistiniais tikslais; Teisinių reikalavimų vykdymo ar gynimo tikslais.

7.1.3. Duomenų perkėlimo teisė. Teisė į duomenų perkeliamumą leidžia asmenims gauti ir pakartotinai naudoti savo asmens duomenis savo tikslais įvairioms paslaugoms. Tai leidžia jiems lengvai perkelti ar kopijuoti asmens duomenis iš vienos IT aplinkos į kitą saugiu būdu, be trukdžių. Teisė į duomenų perkėlimą taikoma tik: Asmens duomenims, kuriuos asmuo perdavė duomenų valdytojui; Kai perkėlimas grindžiamas asmens sutikimu arba sutarties įvykdymu; Kai perkėlimas atliekamas automatizuotomis priemonėmis.

7.1.4. Teisė prieštarauti. Asmenys turi teisę prieštarauti: Apdorojimui, pagrįstam teisėtais interesais arba viešojo intereso/viešosios valdžios funkcijų vykdymo užduotimi (įskaitant profiliavimą); Tiesioginei rinkodarai (įskaitant profiliavimą); Apdorojimui mokslinių ir istorinių tyrimų bei statistikos rinkimo tikslais.

Bet kokie prieštaravimai turi būti teikiami raštu duomenų valdytojui, kuris tiria prieštaravimą. Turėtumėte nurodyti, kad nesutinkate leisti tvarkyti jūsų asmeninės informacijos bei nurodyti svarias to priežastis. Pabrėžiame, kad jums bus suteiktos galimybės bet kuriuo metu atsisakyti siunčiamos rinkodaros komunikacijos.

7.1.5. Teisės, susijusios su automatizuotu sprendimų priėmimu. VšĮ „Mes darom“ nenaudoja jokių automatinių sprendimų priėmimo ir profiliavimo sistemų.

7.1.6. Teisė pateikti skundą informacijos komisarui. Asmenys turi teisę pateikti skundą dėl bet kokio VšĮ „Mes darom“ asmeninių duomenų rinkimo ir saugojimo proceso bei su tuo susijusių sprendimų, įskaitant pačius skundus. Susisiekite su informacijos komisaru (ICO), kad gautumėte papildomos informacijos apie tai, kaip pateikti skundą.

8. Slapukai

Slapukai susideda iš mažų failų, įskaitant unikalius identifikatorius, kuriuos žiniatinklio serveriai siunčia interneto naršyklėms ir kurie vėliau gali būti siunčiami atgal į serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė pateikia užklausą iš serverio.

Slapukai gali būti naudojami žiniatinklio serveriuose vartotojų identifikavimui ir stebėjimui, kai vartotojai naršo po skirtingus svetainės puslapius ir kai vartotojai grįžta į svetainę.

Slapukai gali būti „nuolatiniai“ slapukai arba „sesijos“ slapukai. Nuolatinį slapuką sudaro tekstinis failas, kurį žiniatinklio serveris siunčia žiniatinklio naršyklei, kurį saugo naršyklė ir kuris galios iki nustatytos galiojimo pabaigos datos (išskyrus atvejus, kai vartotojas jį ištrina iki galiojimo pabaigos datos). Sesijos slapukas pasibaigs naudotojo sesijos pabaigoje, kai naršyklė bus uždaryta.

Šioje svetainėje naudojami ir nuolatiniai, ir sesijos slapukai.

8.1. Kaip mes naudojame slapukus. Slapukuose nėra jokios informacijos, kuri asmeniškai jus identifikuoja, bet asmeninė informacija, kurią mes saugome apie jus, gali būti susieta su informacija, saugoma ir gaunama iš slapukų.

Mes galime naudoti informaciją, kurią gauname naudodami slapukus, šioms reikmėms:

 • Atpažinti kompiuterį, kai lankotės mūsų svetainėje;
  • Stebėti naršymą ir įgalinti kai kurių funkcijų naudojimą mūsų svetainėje;
  • Tobulinti svetainės patogumą;
  • Išanalizuoti mūsų svetainės naudojimą;
  • Administruojant šią svetainę;
  • Suasmeninti svetainės naudojimą, įskaitant skelbimų taikymą.

8.2. Slapukų blokavimas

Dauguma naršyklių leidžia blokuoti slapukus. Būdai blokuoti slapukus pagal jūsų naudojamą naršyklę:

 • „Internet Explorer“ galite atsisakyti visų slapukų, spustelėdami „Įrankiai“, „Interneto parinktys“, „Privatumas“ ir pasirinkę „Blokuoti visus slapukus“ naudodami slankiojančią parinktį;
  • „Firefox“ galite užblokuoti visus slapukus spustelėdami „Įrankiai“, „Parinktys“ ir išvalydami langelį „Priimti slapukus iš svetainių“ laukelyje „Privatumas“.

Visų slapukų blokavimas gali turėti neigiamos įtakos daugelio tinklalapių naudojimui. Jei blokuosite slapukus, negalėsite naudoti daugelio šios svetainės funkcijų.

8.3. Trečiųjų šalių slapukai. Naudojantis mūsų tinklalapiu, taip pat gali būti siunčiami ir trečiųjų šalių slapukai. Mes naudojame „Google Analytics“ įrankius, kad galėtume analizuoti šios svetainės naudojimą. „Google Analytics“ įrankiai sukuria statistinę ir kitą informaciją apie svetainės naudojimą slapukuose, kurie saugomi naudotojų kompiuteriuose. Informacija, susijusi su mūsų tinklalapiu, naudojama kurti ataskaitas apie svetainės naudojimą.

9. Taikomos organizacinės ir techninės priemonės.

9.1. Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo.

9.2. Mūsų paslaugos teikimui pasitelkiami tvarkytojai yra patikimi, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų asmens duomenų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą.

9.3. Visgi, Jūsų informacijos teikimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti pilnai užtikrintas ir nepriklauso nuo mūsų valios, todėl bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.

10. Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai.

Ši Privatumo politika galioja nuo 2020 m. vasario 22 d. Jei pakeisime šią Privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją šiame puslapyje, nurodydami atnaujinimo datą.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie užtikrina patogų naudojimąsi tinklalapiu.